Produkt dnia
BM 175 Belka magnetyczna z uchem do poszukiwań podwodnych
BM 175 Belka magnetyczna z uchem do poszukiwań podwodnych
550,00 zł 447,15 zł
szt.
WM 32x200/N Wałek magnetyczny z rączką
WM 32x200/N Wałek magnetyczny z rączką
422,00 zł 343,09 zł
szt.
Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług sklepu magnesyonline.pl obowiązaujący od 25.12.2014 roku.

§ 1

Sklep działający pod adresem magnesy.sklep.pl lub magnesyonline.pl jest sklepem internetowym, prowadzonym przez MAGNEPOL Sp. z o.o., NIP: 522-299-97-45, z siedzibą w Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 103/1/. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie magnesy.sklep.pl.

§ 2

magnesy.sklep.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać oferowane produkty.

§ 3

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem magnesy.sklep.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.

2.Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

3. Do poprawnego obliczenia kosztów przesyłki klient powinien zezwolić na wykonywanie javascriptów, poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.

§ 4

1.Zamówienie można składać poprzez formularz elektroniczny, dostępny bezpośrednio na stronie sklepu; poprzez pocztę elektroniczną, korzystając z adresu biuro[at]magnepol.pl; poprzez telefon kontaktowy Właściciela sklepu lub poprzez pocztę tradycyjną – listem poleconym.

2.Zamówienie dokonywane poprzez formularz elektroniczny polega na zlokalizowaniu odpowiedniego asortymentu, skorzystaniu z opcji dodania produktu do koszyka poprzez dedykowaną temu funkcję. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

3. W przypadku pozostałych kanałów przyjmowania zamówień, za moment zawarcia umowy kupna – sprzedaży przyjmuje się osobiste potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie, e-mailem lub listownie).

4. Wszystkie ceny, podane na stronie sklepu, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5.Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

7.W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

8.Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

9.Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie magnesyonline.pl bez dodatkowej opłaty.

10. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

11.Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

12. Dowód zakupu jest dołączany do każdego zamówienia, przekazanego klientowi.

13.Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a)Przelewem na rachunek bankowy

b) Gotówką przed odbiorem.

Dane do wpłaty:

MAGNEPOL Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 103/1/

01-355 Warszawa

Plus Bank SA

nr rachunku 70 1680 1248 0000 3000 2202 0996

 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 Czas realizacji zamówienia biegnie od chwili uzyskania pozytywnej autoryzacji.

14. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

15.W przypadku wybrania formy płatności przy odbiorze – czyli „za pobraniem”, przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności danych klienta, podanych w zamówieniu.

§ 5

1.Klient ma możliwośd zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

1) jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

2) w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne.

W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres: MAGNEPOL Sp. z o.o. magazyn, ul. Warszawska 843 05-083 Borzęcin Duży.

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagao będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Centrum Obsługi Klienta podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania MAGNEPOL Sp. z o.o. o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres MAGNEPOL Sp. z o.o. , ul. Warszawska 843 05-083 Borzęcin Duży lub e-mail: biuro@magnepol.pl

4. MAGNEPOL Sp. z o.o. ma możliwośd odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
1) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;
2) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci  faktury pro forma.
5. Konsument nie może odstąpid od umowy zawartej na odległośd w przypadku umów:
1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

2.W takim przypadku Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a magnesyonline.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie.

3. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na
rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego."].

§ 6

1.W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2.Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek magnesyonline.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

3.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz zamówionego produktu. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, magnesyonline.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

4.W sytuacji braku Zamówionego a niewadliwego towaru, magnesyonline.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi magnesyonline.pl.

§ 7

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2.Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 8

Gwarancja na zamówione Produkty
1. MAGNEPOL Sp. z o.o. udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
2. Gwarancja udzielona jest:
1) na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalnośd gospodarczą, albo
2) na okres 24 miesięcy w przypadku Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.
3. Jeżeli do produktu dołączona jest pisemna gwarancja producenta jest ona wiążąca.

4. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w § 6 Regulaminu.

 

Regulamin świadczenia usług sklepu magnesyonline.pl obowiązaujący do 24.12.2014 roku.

§ 1

magnesyonline.pl jest sklepem internetowym, prowadzonym przez MAGNEPOL magnesy, NIP: 522-299-97-45, z siedzibą w Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 103/1/. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie magnesyonline.pl.

§ 2

magnesyonline.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać oferowane produkty.

§ 3

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem magnesyonline.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.

2.Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

3. Do poprawnego obliczenia kosztów przesyłki klient powinien zezwolić na wykonywanie javascriptów, poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.

§ 4

1.Zamówienie można składać poprzez formularz elektroniczny, dostępny bezpośrednio na stronie sklepu; poprzez pocztę elektroniczną, korzystając z adresu biuro[at]magnepol.pl; poprzez telefon kontaktowy Właściciela sklepu lub poprzez pocztę tradycyjną – listem poleconym.

2.Zamówienie dokonywane poprzez formularz elektroniczny polega na zlokalizowaniu odpowiedniego asortymentu, skorzystaniu z opcji dodania produktu do koszyka poprzez dedykowaną temu funkcję. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

3. W przypadku pozostałych kanałów przyjmowania zamówień, za moment zawarcia umowy kupna – sprzedaży przyjmuje się osobiste potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie, e-mailem lub listownie).

4. Wszystkie ceny, podane na stronie sklepu, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5.Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

7.W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

8.Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

9.Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie magnesyonline.pl bez dodatkowej opłaty.

10. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

11.Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

12. Dowód zakupu jest dołączany do każdego zamówienia, przekazanego klientowi.

13.Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a)Przelewem na rachunek bankowy.

Dane do wpłaty:

MAGNEPOL magnesy

ul. Powstańców Śląskich 103/1/

01-355 Warszawa

BPH S.A.

nr rachunku 09 1060 0076 0000 3380 0005 7549

14.Zamówiony towar wysyłany jest po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym magnesyonline.pl.

15.W przypadku wybrania formy płatności przy odbiorze – czyli „za pobraniem”, przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności danych klienta, podanych w zamówieniu.

16. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 5

1.Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.W takim przypadku Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a magnesyonline.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

1.W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2.Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek magnesyonline.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

3.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz zamówionego produktu. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, magnesyonline.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

4.W sytuacji braku Zamówionego a niewadliwego towaru, magnesyonline.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi magnesyonline.pl.

§ 7

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2.Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Kupujący potwierdza zapoznanie się z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania magnesów neodymowych i produktów pochodnych generujących pole magnetyczne powyżej 200Gs. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego zastosowania wyrobów, szczególnie silnych magnesów neodymowych. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze zostaną odrzucone.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl